เรื่อง : กรมการปกครองเชิญชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ทำบัตรประชาชนครั้งแรก

กิจกรรม : กรมการปกครองเชิญชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ทำบัตรประชาชนครั้งแรก

กรมการปกครองเชิญชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ทำบัตรประชาชนครั้งแรก    60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย​ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 60 วัน

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ปัจจุบันหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว เป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการ ตลอดจนการใช้ลงทะเบียนขอรับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การใช้เป็นหลักฐานเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และการใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลในสถานศึกษา เป็นต้น การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของเด็กซึ่งมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ระบบจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายการบุคคลของผู้ยื่นคำขอมีบัตร ตลอดจนข้อมูลอัตลักษณ์ของเจ้าของรายการ ซึ่งมีภาพถ่ายใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน แสดงการเป็นเจ้าของรายการและใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ดังนั้น การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็น​ การให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิของเด็กตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง จึงขอเชิญชวนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์​ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ยื่นคำขอจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยหลักฐาน เอกสารประกอบคำขอมีบัตร ได้แก่ สูติบัตร หากไม่มีให้ใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร เป็นต้น โดยสามารถยื่นคำขอจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานที่ที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาลที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

จุดเคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม (เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า/ชุมชนหนาแน่น) และจุดบริการ

ด่วนมหานครของกรุงเทพมหานคร (เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า/สถานีรถไฟฟ้าฯ)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 02-791-7427 Call Center 1548


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer