ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาตินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน