ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)