ประกาศกองบังคับการอาสารักษษดินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ