ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ