การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/ 2562 


 

 

 

 

          วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/ 2562 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3
           ตามที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเป้าหมาย ของจังหวัดชุมพรไว้จำนวน 14,740 คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 นั้น
          จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสรุปผลการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1มกราคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้

อำเภอทุ่งตะโก มียอดสมาชิกรวม 871 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 124.43

อำเภอท่าแซะ มียอดสมาชิกรวม 2,876 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 123.97

อำเภอพะโต๊ะ มียอดสมาชิกรวม 1,115 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 121.20

อำเภอสวี มียอดสมาชิกรวม 2,721ดำเนินการได้ร้อยละ 117.28

อำเภอหลังสวน มียอดสมาชิกรวม 2,905 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 103.01

อำเภอละแม มียอดสมาชิกรวม 961 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 102.23

อำเภอปะทิว มียอดสมาชิกรวม 1,530 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 102.00

อำเภอเมืองชุมพร มียอดสมาชิกรวม 3,016 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 93.66

รวมยอดสมาชิกทั้งหมด 15,995 คน ดำเนินการได้ร้อยละ 108.51

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานคณะทำงานฯ ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ