เรื่อง : การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว (เฉพาะกิจการประมงทะเล)

กิจกรรม : การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว (เฉพาะกิจการประมงทะเล)

การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว (เฉพาะกิจการประมงทะเล)   88 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

วันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว (เฉพาะกิจการประมงทะเลที่นายจ้างจะต้องจ่ายผ่านธนาคาร) ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ในการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเลก่อนเป็นการเร่งด่วนในครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (จำนวน 5 วัน) ในเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเลที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร จำนวนไม่เกิน 400 คน

สำหรับการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคให้นายจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง และลูกจ้างต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธี RT - PCR หรือการตรวจหาแอนติเจนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) โดยวิธี Antigen Test Kit : ATK ประเภn Professional use ว่าตรวจไม่พบเชื้อเท่านั้น ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวฯ และให้นายจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง ควบคุมแรงงานต่างด้าวที่มาขอรับบริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดระเบียบการเข้าจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวฯ ของแรงงานต่างด้าวให้เรียบร้อย รวมถึงการรักษาความสะอาดของสถานที่ ที่นั่งหรือยืนพักรอการให้บริการให้สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขอนามัยตลอดเวลา

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer