ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร | dopachumphon.go.th


📝 ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

👉 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

👉 ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาตินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน🔍 ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

📒 จดหมายข่าว📽 คลิปวีดีโอ Youtube
📝 หนังสือราชการจังหวัดชุมพร

👉 ทดสอบหนังสือราชการจังหวัดชุมพร📝 คู่มือบริการประชาชน

👉 คู่มือบริการประชาชน📝 งานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

👉 ทดสอบงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง5📝 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

👉 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร📝 คำสั่งย้ายราชการ

👉 ทดสอบคำสั่งย้ายราชการ📝 การมีส่วนร่วมของประชาชน

👉 ทดสอบการมีส่วนร่วมของประชาชน

📒 ข้อมูลการท่องเที่ยว