ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร | dopachumphon.go.th






📝 ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

👉 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

👉 ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)



🔍 ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

📒 จดหมายข่าว



📽 คลิปวีดีโอ Youtube




📝 หนังสือราชการจังหวัดชุมพร

👉 ทดสอบหนังสือราชการจังหวัดชุมพร



📝 คู่มือบริการประชาชน

👉 คู่มือบริการประชาชน



📝 งานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

👉 ทดสอบงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง5



📝 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

👉 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร



📝 คำสั่งย้ายราชการ

👉 ทดสอบคำสั่งย้ายราชการ



📝 การมีส่วนร่วมของประชาชน

👉 ทดสอบการมีส่วนร่วมของประชาชน

📒 ข้อมูลการท่องเที่ยว