ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร | dopachumphon.go.th

📒 จดหมายข่าว📽 คลิปวีดีโอ Youtube
📝 หนังสือราชการจังหวัดชุมพร

👉 ทดสอบหนังสือราชการจังหวัดชุมพร📝 คู่มือบริการประชาชน

👉 คู่มือบริการประชาชน📝 งานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

👉 ทดสอบงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง5📝 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

👉 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร📝 คำสั่งย้ายราชการ

👉 ทดสอบคำสั่งย้ายราชการ📝 การมีส่วนร่วมของประชาชน

👉 ทดสอบการมีส่วนร่วมของประชาชน

📒 ข้อมูลการท่องเที่ยว